UZŅĒMUMU TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESS

2010.g. 1.novembrī stājas spēkā jauns Maksātnespējas likums. Uzdot savu jautājumu, pieteikties uz konsultāciju vai vienoties par pārstāvību maksātnespējas procesā var piezvanot pa tālr. 6703 5381, vai nosūtot e-pastu uz general@petrovs.lv.

 
Konsultējam: Maksātnespējas likums, Tiesiskās aizsardzības process (TAP), Juridiskās personas maksātnespējas process, Fiziskās personas maksātnespējas process, Nodrošinātais kreditors, Nenodrošinātais kreditors, Administrators, Maksātnespējas reģistrs, Administratora iecelšana un atcelšana, Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums, Ierobežojumi tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanai, Administratora iecelšana tiesiskās aizsardzības procesā, Tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas sekas, Tiesiskās aizsardzības procesā piemērojamās metodes, Prasījumu aizstāšana ar pamatkapitāla daļām vai akcijām, Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, Nodrošināto kreditoru interešu aizsardzība tiesiskās aizsardzības procesa laikā, Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saskaņošana, Administratora atzinums par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas priekšnosacījumi, Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas sekas, Reorganizācija tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros, Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozīšana, Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš, Parādnieka rīcības ierobežojumi un pienākumi, Administratora darbības tiesiskās aizsardzības procesa laikā, Tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšana, Tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanas sekas, Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, Administrators ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā, Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna apstiprināšanas sekas. Juridiskās personas maksātnespējas process, Juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmes, Administratora iecelšana juridiskās personas maksātnespējas procesā, Juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikums, Personas, kuras var iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, Ierobežojumi juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma, iesniegšanai, Juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīts, Juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas sekas, Administratora pilnvaras pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas, Administratora pienākumi pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas, Administratora tiesības pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas, Parādnieka pārstāvis un ieinteresētās personas attiecībā pret parādnieku, Parādnieka pārstāvja tiesības, Parādnieka pārstāvja pienākumi, Ieinteresētās personas attiecībā pret parādnieku, Kreditoru prasījumi, Kreditoru prasījumu, pārbaude, Administratora lēmums par kreditoru prasījumiem, Lēmums par nenodrošinātā kreditora statusa piešķiršanu nodrošinātajam kreditoram pēc ieķīlātās mantas pārdošanas, Kreditoru prasījumu grupēšana, Kreditoru prasījumu reģistrs, Sūdzības par kreditoru prasījumu atzīšanu, neatzīšanu vai daļēju atzīšanu, Kreditoru informēšanas pienākums, Kreditoru pienākums vērsties pie administratora, Administratora rīcība pēc kreditoru iebildumu saņemšanas, Kreditoru tiesības, Administratora darbības pārskats, Kreditoru sapulce, Kreditoru sapulces procedūra, Kreditoru balsu skaita noteikšana kreditoru sapulcē, Kreditoru sapulces sasaukšana, Kreditoru sapulces kompetence, Administratora atcelšanas ierosināšana, Sūdzības par kreditoru sapulces lēmumiem, Parādnieka manta un tās pārvaldīšana, Atgūtā manta, Trešajām personām piederošā manta, Parādnieka mantas pārvaldīšana, Darījumu apstrīdēšana, Darījumu atzīšana par spēkā neesošiem, Bezatlīdzības darījumu apstrīdēšana, Ķīlas līgumu atzīšana par spēkā neesošiem, Parādu segšanai samaksāto summu atdošana, Darījumu apstrīdēšanas vai atcelšanas prasības pret tiesību un saistību pārņēmējiem, Līgumu izpilde un izbeigšana, Administratora izvēles tiesības, Pilnvarojuma līguma, prokūras un parastās komercpilnvaras izbeigšana, Darba līguma izbeigšana, Ieskaita ierobežojumi, Prasījumu cedēšana, Pāreja no juridiskās personas maksātnespējas procesa uz tiesiskās aizsardzības procesu, Tiesiskās aizsardzības procesa pieļaujamība, Pāreja uz tiesiskās aizsardzības procesu, Kreditoru informēšana par tiesiskās aizsardzības procesa piemērošanu, Mantas realizācija juridiskās personas maksātnespējas procesā, Realizējamā manta, Parādnieka mantas pārdošana, Ziņojums par parādnieka mantas neesamību, Parādnieka mantas pārdošanas plāns, Parādnieka uzņēmuma pārdošana, Parādnieka mantas izsole, Par nodrošinājumu kalpojošās (ieķīlātās) parādnieka mantas pārdošana, Kreditoru prasījumu apmierināšana juridiskās personas, maksātnespējas procesā, Juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu saraksts un kreditoru prasījumu segšanas plāns, Kreditoru prasījumu segšanas kārtība juridiskās personas maksātnespējas procesā, Juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšana, Juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanas sekas, Prasījuma tiesību noilgums, Tiesības izmantot fiziskās personas maksātnespējas procesu.
 
Fiziskās personas maksātnespējas process.
 
Fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmes un priekšnoteikumi, Fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas ierobežojumi, Fiziskās personas maksātnespējas procesā ieinteresētās personas, Fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšana, Personas, kuras var iesniegt fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, Fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas sekas, Administratora iecelšana fiziskās personas maksātnespējas procesā, Parādnieka un kreditora rīcības ierobežojumi fiziskās personas maksātnespējas procesā, Bankrota procedūras norise, Administratora darbības bankrota procedūras laikā
apmierināšanai bankrota procedūras ietvaros, Administratora tiesības bankrota procedūras laikā, Parādnieka pienākumi bankrota procedūras laikā, Parādnieka tiesības bankrota procedūras laikā, Kreditoru prasījumi un kreditoru sapulce, Parādnieka manta, Darījumu apstrīdēšana bankrota procedūras laikā, Parādnieka mantas pārdošana bankrota procedūras laikā, Parādnieka mantas pārdošanas plāns fiziskās personas maksātnespējas procesā, Fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksu un kreditoru prasījumu segšanas kārtība, Vienošanās par parādnieka mājokļa saglabāšanu parādnieka īpašumā, Bankrota procedūras pabeigšana, Bankrota procedūras izbeigšana, Bankrota procedūras pabeigšanas vai izbeigšanas sekas, ja vienlaikus ir izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, Saistību dzēšanas procedūras norise, Saistību dzēšanas procedūras piemērošanas ierobežojumi, Fiziskās personas saistību dzēšanas plāns, Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš, Parādnieka un kreditoru tiesības sniegt viedokli un priekšlikumus par fiziskās personas saistību dzēšanas plānu, Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna apstiprināšana tiesā, Saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas sekas, Administratora darbības pēc saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas, Parādnieka pienākumi saistību dzēšanas procedūrā, Parādnieka tiesības saistību dzēšanas procedūrā, Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna grozījumi maksājumu daļu, bet arī to mantas daļu, kuru ir tiesīgs paturēt, Parādnieka uzraudzība, Parādnieka atbrīvošana no saistībām, Saistību dzēšanas procedūras izbeigšanas kārtība, Tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa izmaksas, Administratora atlīdzība tiesiskās aizsardzības procesā un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā, Tiesiskās aizsardzības procesa un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa izdevumi, Izmaksas juridiskās personas maksātnespējas procesa, Administratora atlīdzība juridiskās personas maksātnespējas procesā, Juridiskās personas maksātnespējas procesa izdevumi, Izmaksas fiziskās personas maksātnespējas procesa, Administratora atlīdzība fiziskās personas maksātnespējas procesā, Fiziskās personas maksātnespējas procesa izdevumi.